Film İzle dekorasyon
UPDATE NEWS   |  
  |     |     |     |  
Recent Events
Invitation for Bids for the Extension of First Floor of the Office Building of Ministry of Cooperatives and Poverty Alleviation
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बढुवा समितिको सचिवालयको बढुवा सम्बन्धी सूचना
गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण समन्वय बोर्डको सचिवालयको Shortlisting र Invitation of Request for proposal सम्बन्धी सूचना
Gallery
Contact Us
Singhadurbar , Kathmandu
01-4211860, 4211690, 4211576
4200058, 4200055
Fax : 4211754
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
services sex, service porn porno kampanyası türbanlı porno hizmeti, sikiş hizmeti,kaliteli porno hizmeti porno

Ministry of Cooperatives and Poverty Alleviation

सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय

नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद) २०६९।२।५ को निर्णयानुसार सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । मूलुकमा वढ्दै गएको सहकारीको लहर, नागरिकहरुको उत्सुकता तथा विश्व सहकारी आन्दोलनलाई सरकारले राम्रो सँग वुझि सहकारी र गरिवी निवारणको क्षेत्रलाई राष्ट्रिय महत्व र प्राथमिकतामा राख्ने अर्जुनदृष्किा साथ मन्त्रालय गठन गरिएको छ । नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०६४ अनुसार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम रहेको छ:

१. सहकारी र गरिबी निवारणसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्यांकन,

२. सहकारी सङ्घ संस्थाको विकास, सुदृढीकरण र नियमन,

३. सहकारी र आर्थिक विकास,

४. सहकारीको प्रर्वधन र संरक्षण;

५. अन्तराष्ट्रिय सहकारी संगठनसम्बन्धी विषय,

६. अन्तराष्ट्रियस्तरमा सहकारी संस्थाको प्रवद्र्धन र विकास,

७. सहकारी वचत तथा ऋण लगानी सम्बन्धी विषय,

८. सहकारी र गरिबी निवारणसंग आबद्ध संघ संस्थाको अनुगमन, रेखदेख र नियमन,

९. सहकारी रकमको लगानी,

१०. सहकारी र गरिबी निवारणसम्बन्धी विभिन्न निकायबाट सञ्चालीत कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन र मुल्यांकन,

११. सहकारी र गरिबी निवारणसंग सम्बन्धित अन्तर मन्त्रालयगत कार्यको समन्यव,

१२. सीमान्तकृत, विभिन्न वर्ग र समुदायमा रहेका गरीबको पहिचान,

१३. सहकारी र गरिबी निवारणका क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रवद्र्धन, कामको समन्वय, अनुगमन र मुल्यांकन,

१४. सहकारी र गरिबी निवारणसम्बन्धी अध्ययन , अनुसन्धान, सर्वेक्षण,

१५. सहकारी सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि,

१६. सहकारी र गरिबी निवारणसम्बन्धी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्यांकन,

१७. सहस्राव्दी विकास लक्ष्य(गरिबी निवारणसम्बन्धी),

१८. राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्ड,

१९. सहकारी संघ–संस्था ।